قابل توجه دانشجویان گرامی :با توجه به مصوبه جلسه فوق العاده شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ مبنی بر “امکان روئیت نمرات توسط دانشجویانی که ارزیابی کیفیت تدریس اساتید را انجام نداده اند لازم است فرم تعهد نامه موجود در دفتر دانشکده (آقای رجبی ) و یا آموزش دانشکده مراجعه و فرم تعهد را امضا نمایند . این فرصت تا ساعت ۱۰ روز شنبه اول تیرماه خواهد بود و تمدید نخواهد شد.