دانشجویان محترم

ثبت حضور و غیاب در سیستم آموزشی،

غیبت بیش از ۳/۱۶ و غیبت امتحانی

به اطلاع می‌رساند که

۱- بر اساس مصوبه جلسه ۵۱۴ شورای آموزشی دانشگاه به تاریخ ۱۳۹۸/۲/۹ از نیمسال اول ۹۹-۹۸ به بعد، حضور و غیاب کلاسی دانشجویان توسط اساتید در سیستم آموزشی ثبت خواهد شد.

۲- در صورتی که دانشجویی بیش از ۳/۱۶ تعداد کلاس های تشکیل شده را غیبت نماید، این غیبت به کارنامه وی به عنوان غیبت بیش از ۳/۱۶ منتقل خواهد شد که معادل نمره صفر می‌باشد. این درس در صورت ارایه مدارک قابل قبول برای غیبت و در صورت تصویب در شورای منتخب آموزشی، حذف خواهد شد.

۳-غیبت بیش از ۳/۱۶ به معنای حذف درس نیست بلکه به معنای نمره صفر است.

۴- حذف یک درس تنها در صورت موافقت استاد درس و تکمیل فرم مربوط توسط دانشجو و امضای استاد درس و تحویل آن به آموزش دانشکده تا دو هفته قبل از پایان کلاس‌ها، انجام می‌شود.

۵- در صورتی که دانشجو به هر دلیلی درسی را بعد از زمان انتخاب واحد اخذ نماید جلساتی را که قبل از انتخاب درس شرکت نکرده است، برایش غیبت محسوب خواهد شد.

۶- در صورت غیبت دانشجو در جلسه امتحان یک درس، نمره درس صفر خواهد بود. این درس در صورت ارایه مدارک قابل قبول برای غیبت و در صورت تصویب در شورای منتخب آموزشی، حذف خواهد شد.

 تکمیلی :
شروع کلاس های آموزشی ۳۰ شهریورماه خواهد بود .
حذف بیش از حد ۳/۱۶ در صورت ارائه ادله مورد تایید، فقط در مورد دروس تئوری بوده و در مورد دروس عملی صدق نمیکند .

 لذا حضور دانشجویان از اولین جلسه کلاس ها چه تئوری و چه عملی الزامی است.