برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق :
این جلسه با حضور ریاست محترم دانشکده و مدیران محترم گروههای آموزشی دانشکده مهندسی برق برگزار گردید . طی این جلسه دانشجویان با اهم قوانین حاکم بر دوره تحصیلی خود اشنا شدند

 نوشته شده در: