سخنرانی آقای دکتر احمدنیا در مورد «”مهندسی برق نیروگاه های هسته ای و نیروگاه های تجدید پذیر” »

جلسه سخنرانی 

آقای دکتر احمدنیا

عنوان سخنرانی:
“مهندسی برق نیروگاه های هسته ای و
 نیروگاه های تجدید پذیر”
Power engineering of nuclear and renewable power plants

مورخ دوشنبه 10 آبانماه  95 ساعت 14-12

مکان:  سالن کنفرانس دانشکده

برگزار خواهد شد.نوشته شده در: