اطالعیه دفاع از رساله دکتری—طراحی سیستم هوشمند مصرف برق در مجتمع مسکونی با لحاظ خودروهای برقی

 بسمه تعالی

اطلاعیه دفاع از

رساله دکتری

عنوان :

طراحی سیستم هوشمند مصرف برق در مجتمع مسکونی با لحاظ خودروهای برقی

دانشجو:

مرتضی رجبی مندی

استاتید راهنما :

دکتر مجید بقائی نژاد

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی

اساتید داور:

جناب آقای دکتر رحیمیان (دانشگاه صنعتی شاهرود)

جناب آقای دکتر اصیلی (دانشگاه صنعتی شاهرود)

جناب آقای دکتر صمدی (دانشگاه حکیم سبزواری)

زمان :

چهارشنبه 3/9/95 ساعت 2 بعدازظهر

مکان :

سالن کنفرانس دانشکده