برگزاری کارگاه روش تحقیق در علوم مهندسی

دفتر تحصیلات تکمیلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه حکیم سبزواری
تلفن:05144012843
فکس:05144012823