برگزاری امتحان هماهنگ ریاضی 1

قابل توجه کلیه دانشجویان درس ریاضی 1

امتحان میانترم ریاضی 1 (به صورت هماهنگ – کلیه گروه ها) روز دوشنبه 24 ادیبهشت ساعت 11:45 برگزار خواهد شد. نوشته شده در: