قابل توجه کلیه دانشجویان درس ریاضی ۱

امتحان میانترم ریاضی ۱ (به صورت هماهنگ – کلیه گروه ها) روز دوشنبه ۲۴ ادیبهشت ساعت ۱۱:۴۵ برگزار خواهد شد.