قابل توجه کلیه دانشجویان درس ریاضی 1

امتحان میانترم ریاضی 1 (به صورت هماهنگ – کلیه گروه ها) روز دوشنبه 24 ادیبهشت ساعت 11:45 برگزار خواهد شد.