آیین نامه تقلب و تخلف

قابل توجه دانشجویان محترم:

کلیه دانشجویان موظف به پیروی از آیین نامه تقلب و تخلف که در لینک زیر قابل دانلود است، می باشند

 

آیین نامه تقلب و تخلفنوشته شده در: