چارت و رشته های تحصیلی موجود در دانشکده

کارشناسی


کارشناسی ارشد


دکتری


چارت دروس


برق
 
 
 
 
 


مدارهای مجتمع


افزارهای میکرو و نانوالکترونیک


سیستم های قدرت


الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی


 
 
 
برق – الکترونیک
 
 
 


 
چارت درسی جدید مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) ورودی 93 و مابعد


چارت درسی جدید مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) ورودی 93 و مابعد


زمانبندی دروس مقطع ارشد گرایش مجتمع الکترونیک و افزارهای میکرو و نانوالکترونیک


 
مکاترونیک


 
———-


———
 


کامپیوتر و فناوری اطلاعات


———


———-


چارت جدید و قدیم رشته مهندسی کامپیوتر


 
 
——-
 
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک


 
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک


 
———-