چارت و رشته های تحصیلی موجود در دانشکده

کارشناسی


کارشناسی ارشد


دکتری


چارت دروس


برق

 

 

 

 

 


مدارهای مجتمع


افزارهای میکرو و نانوالکترونیک


سیستم های قدرت


الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی


 

 

 

برق – الکترونیک

 

 

 


 

چارت درسی جدید مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) ورودی ۹۳ و مابعد


چارت درسی جدید مهندسی برق (الکترونیک و قدرت) ورودی ۹۳ و مابعد


زمانبندی دروس مقطع ارشد گرایش مجتمع الکترونیک و افزارهای میکرو و نانوالکترونیک


 

مکاترونیک


 

———-


———

 


کامپیوتر و فناوری اطلاعات


———


———-


چارت جدید و قدیم رشته مهندسی کامپیوتر


 

 

——-

 

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک


 

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک


 

———-