فرایند درخواست تسویه حساب /فراغت از تحصیل

 
فرایند درخواست تسویه حساب /فراغت از تحصیل

مراحل موضوع توضیحات
1.      مراجعه به کتابخانه مرکزی اخذ تسویه از کتابخانه
2.      مراجعه به گروه جهت تکمیل فرم تسویه حساب توسط دانشجو
3.      ارسال فرم به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
4.      ارسال فرم به مدیر گروه توسط آموزش دانشکده
5.      ارسال فرم به رئیس دانشکده توسط مدیر گروه
6.      تاییدفرم و ارسال به امور دانشجویی توسط رئوس دانشکده
7. ارسال فرم به امور مالی توسط امور دانشجویی
8.      ارسال فرم به آموزش کل توسط امور مالی
1. اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – تلفن : 44012821 -051 دورنگار 44012823-051 کدپستی:9617976487 صندوق پستی:397 کانال تلگرامی دانشکده : hsu_ece_faculty@

36