فرایند طرح مشکل آموزشی و حذف ترم

فرایند طرح مشکل آموزشی و حذف ترم تحصیلی

مراحل موضوع توضیحات
1.      ورود دانشجوبه پورتال خود توسط دانشجو
2.      ورود به قسمت خدمات توسط دانشجو
3.      تکمیل فرم طرح مشکل آموزشی توسط دانشجو
4.      ارسال فرم به مدیر گروه جهت اعلام نظر توسط دانشجو
5.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
6. ارسال فرم به رئیس دانشکده توسط آموزش دانشکده
7.      ارسال فرم به آموزش کل توسط رئیس دانشکده
8. اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – تلفن : 44012821 -051 دورنگار 44012823-051 کدپستی:9617976487 صندوق پستی:397 کانال تلگرامی دانشکده : hsu_ece_faculty@

16