فرم هاي کارشناسي

ردیف عنوان فرم مشاهده و دريافت
 ۱ کارآموزی

فرم الف و ب    قالب WORD

فرم الف و ب      قالب PDF

۲ فرم تطبیق واحد Tatbigh
۳ كد دروس دوره كارشناسي دانشكده برق جهت تطبيق واحد كد-دروس