منابع درسی نیمسال تابستان 98

سرفصل درس مدارهای پالس و دیجیتال :
      ⇓⇓⇓ 
تمرین های تحویلی


 سرفصل درس سیستم دیجیتال 1 و 2:
⇓⇓⇓
digital 1 & 2
سرفصل درس الکترونیک 1
⇓⇓⇓
http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/RubYSQbBBhNTfcv
http://profs.hsu.ac.ir/mghorbanzadeh/electronics-i/
password: hsu


سرفصل درس الکترونیک 3:
⇓⇓⇓
http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/AjAv6lKTt7HIgoL
http://profs.hsu.ac.ir/mghorbanzadeh/electronics-iii-2/
password: hsu
سرفصل درس تحلیل 1- رله و حفاظت :
⇓⇓⇓
منابع و سرفصل دروس تحلیل1 + حفاظت و رله


سرفصل درس سیستم های خبره:
⇓⇓⇓
system-khobre3(www.prozheha.ir)