منابع درسی نیمسال تابستان ۹۸

سرفصل درس مدارهای پالس و دیجیتال :

      ⇓⇓⇓ 

تمرین های تحویلی


 سرفصل درس سیستم دیجیتال ۱ و ۲:

⇓⇓⇓

digital 1 & 2

سرفصل درس الکترونیک ۱

⇓⇓⇓

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/RubYSQbBBhNTfcv

http://profs.hsu.ac.ir/mghorbanzadeh/electronics-i/

password: hsu


سرفصل درس الکترونیک ۳:

⇓⇓⇓

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/AjAv6lKTt7HIgoL

http://profs.hsu.ac.ir/mghorbanzadeh/electronics-iii-2/

password: hsu

سرفصل درس تحلیل ۱- رله و حفاظت :

⇓⇓⇓

منابع و سرفصل دروس تحلیل۱ + حفاظت و رله


سرفصل درس سیستم های خبره:

⇓⇓⇓

system-khobre3(www.prozheha.ir)