اعضای ستاد رفاه

  • رئیس دانشگاه ( رئیس ستاد رفاه )
  • معاون اداری و مالی ( دبیر ستاد رفاه )
  • مدیرامور اداری و پشتیبانی ( عضو ستاد )
  • نماینده شورای صنفی اعضای هیات علمی ( عضو ستاد )
  • نماینده شورای صنفی اعضای غیر هیات علمی ( عضو ستاد )
  • رئیس اداره کارگزینی و رفاه ( سرپرست دبیرخانه ستاد )
    نماینده پردیس دانشکده ها ی فنی مهندسی و نفت ، علوم انسانی و ادبیات، علوم پایه و ریاضی
    ( عضو ستاد )