وظایف ستاد

وظائف ستاد رفاه دانشگاه
۱-    الف )  انجام امور مربوط به بیمه و بهداشت و درمان کارکنان و پرداخت کمک های غیرنقدی و سایر بن هایی کهبه مناسبت مختلف به همکاران پرداخت می شود .
ب ) انجام امور مربوط به اعطای  و ام و هماهنگی لازم با بانکها و صدور معرفی نامه جهت اخذ وام .
۲-    بررسی واحدهای سازمانی که هر سال ابتدا اطلاع رسانی و متقاضیان ثبت نام می شوند  و سپس به افراد واجد شرایط واگذار می شود .  در ضمن مهلت استفاده از واحدهای سازمانی مدت ۳ سال می باشد .
۳-     الف )  فراهم نمودن امکانات رفاهی برای کارکنان دانشگاه در حدود مقررات و با درنظر گرفتن  امکانات فنی و مالی .
ب )  ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده از امکانات ورزشی و رفاهی توسط کارکنان و خانواده آنان .
ج )  برگزاری مسافرت تابستانی برای همکاران و خانواده محترم  آنان .
د )  سایر امور مانند : معرفی نامه جهت مهد کودک ، مهمانسراها و سایر دانشگاهها .