تعاریف

رفاه كاركنان: عبارت از مجموعه عملياتي است كه باعث حل مشكلات كاركنان شده و نيازهاي داخل و خارج سازماني آنها (اعم از نيازهاي مادي و معنوي و رواني) را حتي‌المقدور مرتفع مي‌سازد و آنها را از نظر جسماني و رواني سالم نگاه مي‌دارد.
ستاد رفاه : کمیته ای که وظیفه بررسی و برنامه ریزی برای تامین واستفاده مناسب ازامکانات رفاهی دانشگاه ازجمله ارائه تسهیلات مالی ، مسکن ، بیمه و اردوهای تفریحی دانشگاه رابرعهده دارد .