تعاریف

رفاه کارکنان: عبارت از مجموعه عملیاتی است که باعث حل مشکلات کارکنان شده و نیازهای داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی و معنوی و روانی) را حتی‌المقدور مرتفع می‌سازد و آنها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه می‌دارد.
ستاد رفاه : کمیته ای که وظیفه بررسی و برنامه ریزی برای تامین واستفاده مناسب ازامکانات رفاهی دانشگاه ازجمله ارائه تسهیلات مالی ، مسکن ، بیمه و اردوهای تفریحی دانشگاه رابرعهده دارد .