امکانات رفاهی و فرایندها

دستورالعمل و نمودار جریان فرایندهای رفاهی
هدف از تدوین اين دستورالعمل تشريح نحوه توسعه امور رفاهي و تهيه موجباتي است كه باعث بهبود وضع زندگي و حل مشكلات كاركنان و خانواده ايشان در قالب تهیه طرحهای رفاهي در چارچوب سیاست های دانشگاه شده و به علاوه نيازهاي داخل و خارج سازماني آنها (اعم از نيازهاي مادي و معنوي و رواني) را حتي‌المقدور مرتفع ‌سازد و آنها را از نظر جسماني و رواني سالم نگاه ‌دارد
فایل دستورالعمل و نمودار جریان فرایندهای رفاهی را از اینجا دریافت کنید