امکانات رفاهی و فرایندها

دستورالعمل و نمودار جریان فرایندهای رفاهی
هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه توسعه امور رفاهی و تهیه موجباتی است که باعث بهبود وضع زندگی و حل مشکلات کارکنان و خانواده ایشان در قالب تهیه طرحهای رفاهی در چارچوب سیاست های دانشگاه شده و به علاوه نیازهای داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی و معنوی و روانی) را حتی‌المقدور مرتفع ‌سازد و آنها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه ‌دارد
فایل دستورالعمل و نمودار جریان فرایندهای رفاهی را از اینجا دریافت کنید