اداره تدارکات

کادر اداری

نام و نام خانوادگی
 
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
حسین برآبادی
کارشناس مسئول اداره خدمات عمومی
۲۱۴
۴۴۰۱۲۵۴۳
 مصطفی خرامیده
کارپرداز
۲۱۳
۴۴۰۱۲۵۴۱