اداره تدارکات

کادر اداری

نام و نام خانوادگی


سمت

شماره اتاق

شماره تماس

حسین برآبادی

 کارشناس خرید

اکبر بیدی

 حسابدار

 مصطفی خرامیده

کارپرداز