اداره تدارکات

کادر اداری

نام و نام خانوادگی
 
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
حسین برآبادی
کارپرداز
214
44012543
 مصطفی خرامیده
کارپرداز
213
44012541