معاون امور پشتیبانی

کادر اداری

نام و نام خانوادگی


سمت

شماره اتاق

شماره تماس

سید محمدرضا راستی ثانی

 

معاون امور پشتیبانی

۴۴۰۱۲۵۱۱ – ۰۵۱