شرح وظائف


1)     طراحی و اجرا  و کاشت محوطه های جدید پردیس دانشگاه و نگهداری محوطه های فضای سبز موجود .

2)     طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار محوطه ها .

3)   آموزش عملی و تئوری پرسنل باغات .

4)     برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور خدمات و باغات و مخابرات  .

5)     نگهداری و نظارت بر امور مخابرات و پیگیری بهبود خطوط .

6)      بررسی و رفع کمبودها و نواقص در بخشهای خدمات و باغات و مخابرات .

7)   نظارت برحسن انجام قراردادهای خدمات و فضای سبز .

8)   تایید پرداخت حق الزحمه قراردادهای خدمات و فضای سبز در پایان هرماه .

9)     تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه های خدماتی ، پشتیبانی و فضای سبز .

10)  برنامه ریزی و اسکان مهمانسراهای دانشگاه .

11)  انجام سایر امور محوله از طرف مدیر امور اداری .