شرح وظائف

۱)     طراحی و اجرا  و کاشت محوطه های جدید پردیس دانشگاه و نگهداری محوطه های فضای سبز موجود .

۲)     طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار محوطه ها .

۳)   آموزش عملی و تئوری پرسنل باغات .

۴)     برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور خدمات و باغات و مخابرات  .

۵)     نگهداری و نظارت بر امور مخابرات و پیگیری بهبود خطوط .

۶)      بررسی و رفع کمبودها و نواقص در بخشهای خدمات و باغات و مخابرات .

۷)   نظارت برحسن انجام قراردادهای خدمات و فضای سبز .

۸)   تایید پرداخت حق الزحمه قراردادهای خدمات و فضای سبز در پایان هرماه .

۹)     تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه های خدماتی ، پشتیبانی و فضای سبز .

۱۰)  برنامه ریزی و اسکان مهمانسراهای دانشگاه .

۱۱)  انجام سایر امور محوله از طرف مدیر امور اداری .