معرفی

سید محمد رضا راستی ثانی
معاون امور پشتیبانی
مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کشاورزی
تلفن تماس :۴۴۰۱۲۵۱۱