معرفی

سید محمد رضا راستی ثانی

معاون امور پشتیبانی

مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کشاورزی

تلفن تماس :۴۴۰۱۲۵۱۱