اداره نقلیه

 

نام و نام خانوادگی
 
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
علی ارقند
رئیس اداره خدمات عمومی
۴۴۰۱۲۵۱۰
محمد طالبی
راننده