اداره نقلیه

کادر اداری

نام و نام خانوادگی 


سمت

شماره اتاق

شماره تماس

علی ارقند 

 

رئیس اداره

علی اکبر ابراهیم نژاد ثانی 

 

راننده

محمد طالبی 

 

راننده