انبار مرکزی


کادر اداری

نام و نام خانوادگی 


سمت

شماره اتاق

شماره تماس

سید عباس علوی نژاد 


مسئول انبار

محمد دلبری 


انباردار

سید رضا حسینی کامل 


انباردار