مدیر امور اداری و پشتیبانی


علی زرقانی

مدیر اموراداری و پشتیبانی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن تماس : 4002551