معرفی

آقای جمشید رمضان زاده
 مدیر امور اداری و پشتیبانی
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه
تلفن تماس : ۴۴۰۱۲۵۵۳