معرفی

جمشید رمضان زاده

سرپرست مدیر امور اداری و پشتیبانی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

تلفن تماس : ۴۴۰۱۲۵۵۳ – ۴۴۰۱۲۵۵۱