وظائف


1)      سازماندهی فعالیتهای اجرائی و تقسیم کار و تعیین وظائف  و حدود مسئولیت و اختیارات واحد های تحت سرپرستی

2)     نطارت  کامل بر ادارات و واحدهای تابعه و ارائه خط مشی های مناسب .

3)     مطالعه و بررسی آئین نامه ها و دستور العمل های ارجاع شده و نظارت بر اجرای دقیق آن از طریق ادارات و  واحدهای تابعه

4)      ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .

5)    نظارت برامور مربوط به کارگزینی و اجرای دقیق قوانین و مقررات استخدامی کشور و تلاش در جهت گرفتن مجوز استخدام و جذب نیروهای لایق و کاردان با توجه به نیاز و تشکیلات دانشگاه .

6)      ارزیابی تشویق و ترغیب کارکنان  در چهارچوب  قوانین و مقررات و اداری همکاری در جهت تعیین کارمندان نمونه .

7)     نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .

8)     نظارت بر حضور و غیاب و مرخصی کارکنان واحدها به طریق مقتضی .

9)      نظارت بر امور رفاه کارکنان و پیگیری مسائل مربوط به آن و مهد کودک دانشگاه

10)    نظارت بر تنظیم بودجه ادارات و  واحدهای تابعه .

11)   شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقامات دانشگاه .

12)   بررسی و اجام درخواستهای خرید اقلام مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه با رعایت مقررات و ضوابط مربوط و توزیع آنها بین واحدها .

13)  نظارت بر استفاده صحیح از وسائط نقلیه دانشگاه و برنامه ریزی ایاب و ذهاب دانشجویان ، کارکنان و اساتید .

14)   انجام امور مربوط به جابجا نمودن وسایل و تچهیزات اداری برحسب نیاز واحدهای دانشگاه .

15)   انجام امور مربوط به مناقصه و مزایده ها مطابق مقررات جاری .

16)   نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی طرف قرارداد دانشگاه .

17)  نظارت بر امور مربوط به فضای سبز ، نیروهای خدماتی و تلفنخانه دانشگاه .