وظائف

1)      سازماندهی فعالیتهای اجرائی و تقسیم کار و تعیین وظائف  و حدود مسئولیت و اختیارات واحد های تحت سرپرستی
2)     نطارت  کامل بر ادارات و واحدهای تابعه و ارائه خط مشی های مناسب .
3)     مطالعه و بررسی آئین نامه ها و دستور العمل های ارجاع شده و نظارت بر اجرای دقیق آن از طریق ادارات و  واحدهای تابعه
4)      ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .
5)    نظارت برامور مربوط به کارگزینی و اجرای دقیق قوانین و مقررات استخدامی کشور و تلاش در جهت گرفتن مجوز استخدام و جذب نیروهای لایق و کاردان با توجه به نیاز و تشکیلات دانشگاه .
6)      ارزیابی تشویق و ترغیب کارکنان  در چهارچوب  قوانین و مقررات و اداری همکاری در جهت تعیین کارمندان نمونه .
7)     نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .
8)     نظارت بر حضور و غیاب و مرخصی کارکنان واحدها به طریق مقتضی .
9)      نظارت بر امور رفاه کارکنان و پیگیری مسائل مربوط به آن و مهد کودک دانشگاه
10)    نظارت بر تنظیم بودجه ادارات و  واحدهای تابعه .
11)   شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقامات دانشگاه .
12)   بررسی و اجام درخواستهای خرید اقلام مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه با رعایت مقررات و ضوابط مربوط و توزیع آنها بین واحدها .
13)  نظارت بر استفاده صحیح از وسائط نقلیه دانشگاه و برنامه ریزی ایاب و ذهاب دانشجویان ، کارکنان و اساتید .
14)   انجام امور مربوط به جابجا نمودن وسایل و تچهیزات اداری برحسب نیاز واحدهای دانشگاه .
15)   انجام امور مربوط به مناقصه و مزایده ها مطابق مقررات جاری .
16)   نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی طرف قرارداد دانشگاه .
17)  نظارت بر امور مربوط به فضای سبز ، نیروهای خدماتی و تلفنخانه دانشگاه .