اداره کارگزینی و رفاه

نام و نام خانوادگی


سمت

شماره اتاق

شماره تماس

سید احمد کلالی

رئیس اداره کارگزینی و رفاه ۲۱۶ ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۰

محمد رضا ملوندی

کارگزین حضور و غیاب

۲۱۷ ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۲
خانم عیدی

کارگزین اعضای هیأت علمی

 ۲۱۸ ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۳
علی زاهدی نژاد کارگزین اعضای غیر هیأت علمی ۲۱۵ ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۳۴