رئیس اداره کارگزینی ورفاه

1 )  رسیدگی به فرمهای تکمیل شده استخدامی کارکنان  و اعضاء هیأت علمی  به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها .
2 )  نظارت بر کلیه پیش نویسهای تهیه شده  توسط کارشناسان کارگزینی .
3 )  رسیدگی  به پیشنهادها و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدامی و تبدیل وضع استخدامی ترفیع – بازنشستگی – تعیین برقرارری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه .
4 )  انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان و اساتید .
5 )  برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی .
6 )  مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل .
7 )  اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری .
8 )  اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر .
9 )  شناسایی و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر .
10 )  تهیه ضوابط دستورالعملهای لازم .
11 )  شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف .
12 )  پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام در مورد تأمین آنها .
13 )  تهیه و گزارشهای لازم و انجام سایر امور محوله .