معرفی

نام و نام خانوادگی
سمت شماره اتاق شماره تماس
سید احمد کلالی
رئیس اداره کارگزینی و رفاه ۲۱۶ ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۰
محمد رضا ملوندی
کارگزین مسئول حضور و غیاب ۲۱۷ ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۲
خانم عیدی کارگزین اعضای هیأت علمی ۲۱۸ ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۳
 علی زاهدی نژاد  کارگزین کارکنان  ۲۱۵  ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۳۴