معرفی

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
سید احمد کلالی
رئیس اداره کارگزینی و رفاه
۲۱۶
۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۰
خانم عیدی
کارگزین اعضای هیأت علمی
۲۱۸
۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۳
 علی زاهدی نژاد
 کارگزین کارکنان
 ۲۱۵
 ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۳۴