معرفی

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
سید احمد کلالی
رئیس اداره کارگزینی و رفاه
216
05144012560
خانم عیدی
کارگزین اعضای هیأت علمی
218
05144012563
 علی زاهدی نژاد
 کارگزین کارکنان
 215
 05144012634