اداره اموال و حسابداری طرح های عمرانی

اموال و حسابداری طرح های عمرانی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

محمود کوشکی

رئیس اداره اموال و حسابدار طرحهای عمرانی

 ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۷

سیدرضا حسینی کامل

امین اموال

 ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۶

 

تنظیم حسابها

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

محمود علی ابادی

رئیس اداره دفترداری، تنظیم حساب و رسیدگی به اسناد

۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۲

علی اکبر افشار مقدم

حسابدار مسئول

۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۶

مهدی عباسپوران

کارشناس امور مالی

۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۷

محمد باغجری

کارشناس برنامه نویس اداری و مالی

۰۵۱-۴۴۰۱۲۶۳۳

اکبر بیدی

حسابدار ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۴۲

سیدمحمد قریشی

متصدی امور دفتری ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۹

 

امور مالی نوبت دوم

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

سمیه شکاری

حسابدار مسئول

۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۹

اکرم دامرودی

حسابدار

۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۹