همکاران

اموال و حسابداری طرح های عمرانی:
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
محمد باغجری
اداره اموال و حسابدار طرحهای عمرانی
 051-44012533
سیدمحمد قریشی
امین اموال
 051-44012579
تنظیم حسابها: 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

علی اکبر افشار مقدم
حسابدار مسئول
051-44012576
مهدی عباس پوران
کارشناس امور مالی
051-44012567
اکبر بیدی
حسابدار
051-44012542
امور مالی نوبت دوم: 
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
سمیه شکاری
حسابدار مسئول
051-44012569
اکرم دامرودی
حسابدار
051-44012579