همکاران

اموال و حسابداری طرح های عمرانی:
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
محمود کوشکی
رئیس اداره اموال و حسابدار طرحهای عمرانی
 ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۷
سیدرضا حسینی کامل
امین اموال
 ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۶
تنظیم حسابها: 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

علی اکبر افشار مقدم
حسابدار مسئول
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۶
مهدی عباس پوران
کارشناس امور مالی
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۷
محمد باغجری
کارشناس برنامه نویس اداری و مالی
۰۵۱-۴۴۰۱۲۶۳۳
اکبر بیدی
حسابدار
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۴۲
سیدمحمد قریشی
متصدی امور دفتری
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۹
امور مالی نوبت دوم: 
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
سمیه شکاری
حسابدار مسئول
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۹
اکرم دامرودی
حسابدار
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۹