همکاران

اموال و حسابداری طرح های عمرانی:
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
محمد باغجری
اداره اموال و حسابدار طرحهای عمرانی
 ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۳۳
سیدمحمد قریشی
امین اموال
 ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۹
تنظیم حسابها: 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

علی اکبر افشار مقدم
حسابدار مسئول
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۶
مهدی عباس پوران
کارشناس امور مالی
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۷
اکبر بیدی
حسابدار
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۴۲
امور مالی نوبت دوم: 
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
سمیه شکاری
حسابدار مسئول
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۹
اکرم دامرودی
حسابدار
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۹