مدیر امور مالی

رضا-مناجاتي

غلامرضا مناجاتی پور
مدیر امور مالی 
شماره تماس : 44012505