مدیر امور مالی

رضا-مناجاتی

غلامرضا مناجاتی پور
مدیر امور مالی 
شماره تماس : ۴۴۰۱۲۵۰۵