معرفی


ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت شماره تلفن شماره همراه
1 مهدی زجاجی رئیس اداره تعمیر و نگهداری 44012533 09151601984
2 علی اصغر افچنگی تکنسین اداره و ناظر شرکت خدماتی 44012533 09155729110