وظایف

[table width =”100%” style =”table-striped table-bordered table-hover” responsive =”true”]
[table_head]
[th_column]ردیف[/th_column]
[th_column]شرح وظایف آقای مهدی زجاجی[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]1[/row_column]
[row_column]نظارت بر تعمیر و نگهداری تأسیسات حرارتی، برودتی، آبرسانی و فاضلاب[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]2[/row_column]
[row_column]برآورد هزینه های تعمیر و نگهداری و اعلام به مدیریت[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]3[/row_column]
[row_column]بررسی وضعیت تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات و اعلام گزارش به مدیریت[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]4[/row_column]
[row_column]برنامه ریزی و زمانبندی جهت تعمیررات اساسی و ابلاغ به پیمانکاران طرف قرارداد[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]5[/row_column]
[row_column]بررسی نواقص تدسیساتی و ارائه راهکار مناسب جهت تغییرات[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]6[/row_column]
[row_column]بررسی نقشه های تأسیساتی شامل: آب، برق، گاز و … ساختمانهای در حال احداث[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]7[/row_column]
[row_column]بررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی و اجرایی نمودن آن با هماهنگی مدیریت[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]8[/row_column]
[row_column]تهیه نقشه های تأسیساتی مورد نیاز[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]9[/row_column]
[row_column]برگزاری جلسات هماهنگی با پرسنل زیر مجموعه[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]10[/row_column]
[row_column]آموزش نیروها در زمینه تعمیر و نگهداری[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]11[/row_column]
[row_column]شرکت در جلسات مربوطه[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]12[/row_column]
[row_column]محاسبه هزینه آب، برق و گاز پیمانکاران[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]13[/row_column]
[row_column]انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت تعمیر و نگهداری[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]

[table width =”100%” style =”table-striped table-bordered table-hover” responsive =”true”]
[table_head]
[th_column]ردیف[/th_column]
[th_column]شرح وظایف آقای علی اصغر افچنگی[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]1[/row_column]
[row_column]تعمیر وسایل تأسیساتی، حرارتی، برودتی و تهویه[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]2[/row_column]
[row_column]تهیه قطعات یدکی، نصب و انتقال موتورها[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]3[/row_column]
[row_column]بهره برداری از دستگاههای تهویه و تعمیر وسایل تهویه و شوفاژ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]4[/row_column]
[row_column]آموزش راهنمایی تکنسین ها در زمینه تعمیر و نگهداری وسایل[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]5[/row_column]
[row_column]بررسی و تشخیص عیوب دستگاههای تأسیساتی[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]6[/row_column]
[row_column]اجرای تعمیرات و نگهداری به صورت زمانبندی و مستمر[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]7[/row_column]
[row_column]همکاری با کارشناسان مربوطه در زمینه تعمیر و تغییرات لازم[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]8[/row_column]
[row_column]ایجاد اصلاحات و تعمیرات لازم و بهسازی سیستم های برودتی[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]9[/row_column]
[row_column]نظارت به کار نیروهای تأسیساتی طرف قرارداد و اعلام گزارش های لازم[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]