همکاران


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس
ملیحه کریمی کارشناس مسئول ناظر بر طرحهای عمرانی 44012531
مرتضی آزاد کارشناس راه و ساختمان 44012536
سیدحسین علوی راشد کارشناس برق 44012534