همکاران

[table width =”100%” style =”table-striped table-bordered table-hover” responsive =”true”]
[table_head]
[th_column]نام و نام خانوادگی[/th_column]
[th_column]پست سازمانی[/th_column]
[th_column]شماره تماس[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]مهدی زجاجی[/row_column]
[row_column]معاون مدیریت عمرانی و توسعه پایدار[/row_column]
[row_column]44012531[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]ملیحه کریمی[/row_column]
[row_column]رئیس اداره توسعه پایدار[/row_column]
[row_column]44012531[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]مرتضی آزاد[/row_column]
[row_column]کارشناس مسئول اداره توسعه پایدار[/row_column]
[row_column]44012536[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]سیدحسین علوی راشد[/row_column]
[row_column]کارشناس برق[/row_column]
[row_column]44012534[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]