شرح وظایف

1)     همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوطه و واحدهای ستادی دانشگاه
2)    رسیدگی به هدفهای اجرائی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف و پیشنهادی اصلاحی در این زمینه با ریاست دانشگاه .
3)    اجرای فعالیتها و برنامه های اداری و مالی و گزارشهای لازم به ریاست دانشگاه و مراقبت در رعایت مقررات مالی و اداری .
4)     نظارت و اداره امور استخدامی دانشگاه طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه ( استخدام – ترفیع – بازنشستگی ) .
5)     نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و ارسال آن به سازمانهای ذیربط جهت تصویب .
6)     وصول دریافت درآمدهای مردمی در چارچوب مقررات .
7)    نظارت بر خرید کلیه لوازم مصرفی دانشگاه .
8)    نظارت  بر کلیه دریافت و پرداختهای دانشگاه .
9)     ایجاد هماهنگی بین واحدهای دانشگاه .
10)  شرکت در شوراها و کمیسیونها – جلسات مختلف و اظهار نظر در مورد مسائل اداری و مالی و ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اداری و مالی و حفظ مصالح دانشگاه .
11) تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات .
12)  برنامه ریزی و انجام آموزش قبل  وضمن خدمت کارکنان .
13) تهیه و تدارک کلیه مایجتاج دانشگاه .
14)   شرکت در جلسات شورای دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات لازم .
15) نظارت بر کلیه امور خدماتی دانشگاه .
16) نظارت برحسن اجرای برنامه های تعیین شده .
17) پیشنهاد نصب و عزل مدیران واحدها و سرپرستان تابعه ریاست دانشگاه .
18) تنظیم دستور جلسات شوراهای تخصصی اداری و مالی .
19 )  نظارت برامور مربوط به رفاه کارکنان و مهد کودک .
20) سیاست گذاری لازم جهت رفع تنگناهای مالی دانشگاه .
21) نظارت بر مصرف اعتبارات طبق بودجه مصوب .
22 )  انجام امور محوله ریاست دانشگاه .