اعضای هیأت

دستورالعمل آیین نامه جهت انتخاب اعضای هیات

ردیف
ترکیب اعضاء
نام و نام خانوادگی
1
معاون اداری و مالی (رئیس هیأت)
آقای دکتر سیاوش پور
2
نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا
آقای دکتر حمیدیان
3
مدیر امور اداری و پشتیبانی (دبیر)
آقای رمضان زاده
4
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری
آقای گلرخیان
5
عضو هیات
قای دکتر علی اکبر استاجی
6
آقای کلالی
7
آقای علیزاده