اعضای هیأت

دستورالعمل آیین نامه جهت انتخاب اعضای هیات

ردیف
ترکیب اعضاء
نام و نام خانوادگی
۱
معاون اداری و مالی (رئیس هیأت)
آقای دکتر سیاوش پور
۲
نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا
آقای دکتر حمیدیان
۳
مدیر امور اداری و پشتیبانی (دبیر)
آقای رمضان زاده
۴
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری
آقای گلرخیان
۵
عضو هیات
قای دکتر علی اکبر استاجی
۶
آقای کلالی
۷
آقای علیزاده