اعضای هیأت

[button style=”btn-warning btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-arrow-left” align=”left” iconcolor=”#dd3333″ type=”link” target=”true” title=”دستورالعمل آیین نامه جهت انتخاب اعضای هیات” link=”http://www.hsu.ac.ir/em/files/2018/12/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf” linkrel=””]

[notification type=”alert-info” close=”false” ]

ردیف
ترکیب اعضاء
نام و نام خانوادگی
۱
معاون اداری و مالی (رئیس هیأت)
آقای دکتر صمدی بی نیازی
۲
نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا
آقای دکتر حمیدیان
۳
مدیر امور اداری و پشتیبانی (دبیر)
آقای راستی ثانی
۴
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری
آقای دکتر علوی
۵
عضو هیات
آقای دکتر امین کوشکی
۶
آقای شایان ارجمند
۷
آقای یاراحمدی

[/notification]