اطلاعیه اسکان نوروزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر