اطلاعیه اسکان نوروزی موسسه غیر انتفاعی فاطمیه (س) شیراز