امکانات رفاهی دانشگاه اشرفی اصفهان

امکانات رفاهی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

امکانات رفاهی دانشگاه کوثر بجنورد

امکانات رفاهی موسسه آموزش عالی قشم 

امکانات رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد

امکانات رفاهی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

امکانات رفاهی دانشگاه نیشابور

امکانات رفاهی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

امکانات رفاهی دانشگاه زنجان در نوروز سال ۹۷

امکانات رفاهی دانشگاه رازی در نوروز سال ۹۷

امکانات رفاهی مرکز آموزش عالی شهرضا در نوروز سال ۹۷

امکانات رفاهی دانشگاه شیراز در نوروز سال ۹۷

امکانات رفاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان در نوروز سال ۹۷

امکانات رفاهی دانشگاه میبد در نوروز سال ۹۷

امکانات رفاهی دانشگاه سمنان در نوروز سال ۹۷

امکانات رفاهی دانشگاه مازندران در نوروز سال ۹۷

امکانات رفاهی دانشگاه دامغان در نوروز سال ۹۷

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رفاهی اعضای هیات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مراجعه فرمایید