اولین جلسه دبیران کارگروههای تخصصی چهارگانه مناطق دهگانه کشور در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴  از ساعت ۹ الی ۱۶ در مجتمع فرهنگی رفاهی گل یاس تهران تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر سنگتراش دبیر ستاد امور رفاهی بر ضرورت تشکیل جلسات تخصصی کارگروهها برای دستیابی به راهکارهای حل مضایق و مشکلات همکاران اعضای هیات علمی تأکید و تبادل تجربیات و هم افزایی توانمندی دانشگاهها و مناطق را از اهداف این جلسات برشمرد.

پس از آن دکتر رضایی مشاور ستاد امور رفاهی بر تثبیت و تقویت ساختار شوراهای رفاهی مناطق و کارگروههای تخصصی آن و تقویت شورای رفاهی دانشگاهها و کارگروههای تخصصی آن تاکید نمود و مقرر شد حاضران در نشست در دوکارگروه مستقل بحث های تخصصی خود را پیگیری و در جلسه بعدازظهر جمع بندی و نتیجه گیری گردد.

صورتجلسات دو کارگروه  تشکیل شده به شرح زیر می باشد:

کمیته تخصصی مسکن و تسهیلات

 

کمیته تخصصی گردشگری، بیمه، سلامت و خودرو