اطلاعیه دانشگاه مازندران

جهت استفاده اعضای دانشگاه ها از امکانات ویلاهای خواهبگاه شهید نواب صفوی تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

 

اطلاعیه رفاهی دانشگاه مازندران