اطلاعیه موسسه آموزش عالی قشم

جهت استفاده اعضای دانشگاه ها از امکانات خوابگاه دانشجویی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

 

اطلاعیه رفاهی موسسه آموزش عالی قشم