ارتباط با ما

رئیس گروه کار آفرینی و ارتباط با جامعه:

  دکتر احسانی سرشت:  05144012961

                                                                                                                                                                                                                                         

کارشناس بازاریابی: مهندس دولت آبادی 44012959-051

کارشناس ارتباط با صنعت:  مهندس اسراری 44012960-051         

پست الکترونیک دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه: community.hakim@hsu.ac.ir

فکس :44012958-051