اطلاعات دانشگاه


مشخصات دانشگاه

 شناسه ملی دانشگاه: ۱۴۰۰۲۴۶۷۶۷۹
 شماره ثبت: ۷۰۶
 کد اقتصادی: ۴۱۱۳۸۵۳۳۶۴۳۱
 کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی: ۶۰۱۰۰۰۶۳۲۸

امضا کننده قراردادها: معاون پژوهشی دانشگاه ، آقای دکتر احمد فرزانه کرد (تفویض اختیار به معاون پژوهشی)
جهت استعلام مشخصات ثبتی دانشگاه به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به‌آدرس ilenc.ir مراجعه و شناسه ملی دانشگاه را  (۱۴۰۰۲۴۶۷۶۷۹) وارد نمایید.


 مشخصات حساب بانکی دانشگاه جهت واریز حق‌الزحمه قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت

 شماره حساب: ۴۰۰۱۱۰۹۹۰۳۰۲۰۰۱۴ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 شماره شبا: IR220100004001109903020014
 صاحب حساب: درآمد اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری
 شناسه پرداخت: ۳۹۰۱۰۹۹۶۰۱۲۰۰۰۶۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹


 مجوز فعالیت پژوهشی دانشگاه‌ها


 کفایت ضمانت کتبی دانشگاه در قراردادهای ارتباط با صنعت 

تصویب‌نامه شماره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩هـ مورخ ١٣٩۴/٠٩/٢٢ هیأت وزیران
بر اساس تبصره ماده ۷ ارائه ضمانت‌نامه کتبی با امضای رئیس دانشگاه مجاز است.


معافیت قرادادهای پژوهشی از پرداخت حق بیمه 

 دستورالعمل حق بیمه ابلاغ سال ۹۳

 کفایت صدور گواهی پژوهشی توسط دانشگاه


 مالیات حق الزحمه قراردادهای پژوهشی

مالیات حق‌الزحمه پرداختی به مجری توسط دانشگاه ۵ درصد می‌باشد.