تماس با ما

آدرس پستی:

اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت

خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر، پردیس انشگاه حکیم سبزواری

صندوق پستی ۳۹۷، کد پستی ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷

تلفن: ۴۴۰۱۲۵۲۳-۰۵۱

فکس: ۴۴۰۱۲۶۳۱-۰۵۱

 
آدرس مراجعه حضوری :

پردیس دانشگاه حکیم سبزوار، ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه سوم، اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت