چند توصیه مهم به پژوهشگران محترم

1. در خصوص قراردادهای ارتباط با صنعتی که مستلزم استفاده از تجهیزات، خدمات و مواد آزمایشگاهی است، لازم است جهت “احقاق حقوق دانشگاه” با استعلام از مدیر محترم آزمایشگاه مرکزی هزینه های خدمات آزمایشگاهی تعیین و در قرارداد لحاظ شود. پیشاپیش از همکاری شما همکاران محترم کمال تشکر را دارم.
2.در خصوص قراردادهای ارتباط با صنعت، قبل از انعقاد قرارداد پژوهشی، پژوهشگر محترم باید از شرکت طرف قرارداد اطلاعاتی از قبیل کد کارگاهی تامین اجتماعی، شناسه ملی، شماره ثبت و کد اقتصادی شرکت را اخذ نماید تا از بروز مشکل در زمان اختتام قرارداد و مراحل اخذ مفاصا حساب جلوگیری شود.
3.طبق بخشنامه 14/8 جدید درآمد، مصادیق پژوهشی بودن قراردادهای مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری آمده است که از فایل زیر قابل دانلود می باشد.

مصادیق پژوهشی بودن قراردادها

4.در فرآیند انعقاد قرارداد با بخش خصوصی ابتدا ارزیابی رئیس دانشکده بر اساس شاخص های زیر:
  • پژوهشی بودن موضوع قرارداد
  • تناسب تخصص عضو هیئت علمی با موضوع
  • تمامیت و شفافیت شرح خدمات
  • صلاحیت کارفرما در انعقاد قرارداد مذکور
دریافت می شود و سپس قرارداد جهت تایید به شورای پژوهشی ارسال می شود. انعقاد قرارداد منوط به تایید شورای پژوهشی خواهد بود.”
“قراردادهای عضو هیئت علمی با بخش خصوصی الزاما باید از طریق مدیر گروه و رئیس دانشکده به مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت ارسال شود.”