عنوان طرح:مطالعه پژوهش و تهیه و توین سند بازآفرینی محله رضوی شهر سبزوار
کارفرما:شهرداری سبزوار
مجری:دکتر محمد علی طالبی
مبلغ طرح:۱٫۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
تاریخ اتمام طرح: در حال اجرا
 چکیده طرح: