ردیف متن قرارداد
2 انجام مطالعات و طراحی موزه شهید فرومندی
3 امکان سنجی و بهینه سازی برداشت برخی از فلزات سرطانزا در شرایط آزمایشگاهی
4 نظارت بر انجام مطالعات شناسایی و تهیه بانک و ژن در ماهیان آب های داخل استان
5 بررسی سلولی ، مولکولی و ماکروسکپی ترمیم زخم به واسطه عصاره زیستی بافت پلاستمای پلاناریا
6 طرح پژوهش طراحی شهر در محدوده کمربند شرق سبزوار
7 تاثیر هدفمندی یارانه ها بر حامل هابی انرژی
8 بومی سازی دانش فنی جبران سازی دمایی حجم فرآورده در تجهیزات اندازه گیری توزیع فرآورده های نفتی
9 شرح خدمات طراحی پارک توریستی ۱۰ هکتاری شرق داورزن
10 ارزیابی پتانسیل اعمال سیاست های مدیریت مصرف در بخش خانگی با تکیه بر مدل احتمال مبتنی بر تجهیز