عنوان طرح: مطالعه، ارزیابی وضعیت جمعیتی پراکنش و زیست گاههای افعی شاخدار ایرانی در استان خراسان جنوبی
 کارفرما:شهاداره کل محیط زیست خراسان جنوبی
 مجری:دکتر اسکندر رستگار پویانی
 مبلغ طرح:۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: