عنوان طرح: برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های توزیع برق در سیستم gis در مدیریت برق خوشاب
 کارفرما:شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی
 مجری:مهندس کاظم علی آبادی
 مبلغ طرح:۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: